Professionals schrijven Innovatieparagraaf voor nieuw Regeerakkoord

150 professionals doen dringende aanbevelingen voor Innovatiebeleid.

04 JULI 2010, DEN HAAG, NEDERLAND - 1 JULI 2010
Samenvatting
Dat concludeerde de Nederlandse Community of Talents op 1 juli in Den Haag. Circa 150 ondernemers, wetenschappers, adviseurs, ambtenaren en andere professionals toetsten hun ervaringen en inzichten over innovatie aan elkaar. In stevige discussies werd plenair en in werkgroepen gedebatteerd over de voorwaarden voor innovatie in Nederland. De uitkomst is vervat in concrete aanbevelingen voor de nieuwe regering.

Een greep uit de aanbevelingen:

Zorg voor minder regelingen en richt die op het realiseren van een beperkt aantal ruim gestelde doelen. Liever participeren in plaats van te subsidiëren. Plannen zouden bij één loket moeten worden ingediend. De selectie van kansrijke plannen zou via internet moeten plaatsvinden, waarbij betrokken buitenstaanders het oordeel van experts aanvullen en zo nodig corrigeren.

Technische innovatie en sociale vernieuwing moeten hand in hand gaan, beklemtoonden de professionals. De essentie van sociale innovatie is dat sectoren nieuwe ideeën van elkaar adapteren. De problemen in sommige sectoren zijn bovendien zo groot dat je niet langer mag eisen dat een sector zichzelf aan de haren uit de modder trekt.

Accepteer als samenleving en overheid dat innovatieve projecten ook kunnen mislukken. Probeer daarvan te leren in plaats van bestuurders te verlammen met de angst voor mislukking. Beheer het geïnvesteerde overheidsgeld in complete portfolio's van participaties; zo lang het totale rendement maar op niveau is. Bij commercieel deelsucces betaalt de ondernemer de investering terug, waarmee verliezen elders kunnen worden opgevangen. Laat op deze manier participaties voor starters en innovators alleen hun kosten en hun behoefte aan begeleiding dekken.

Reken universiteiten en kennisinstituten af op het praktische gebruik van hun kennis, en niet enkel op hun wetenschappelijk gehalte. Tel daartoe bijvoorbeeld het aantal samenwerkingen met bedrijven en het aantal ingeleverde innovatievouchers.

Faciliteer als overheid díe thema's waar burgers zich betrokken bij voelen. Laat best practices zichtbaar worden door prijsvragen, en start daarnaast een worst-practices-website, om te laten zien wat níet werkt en te leren van fouten.

Voer een stelsel in waarbij kennis van ouderen en ideeën van jongeren elkaar bevruchten. Ouderen zouden zelfs een sociale onderwijsplicht moeten krijgen, vonden sommigen. Zij spraken ter plekke met elkaar af ieder een school daarvoor te "adopteren".


Enthousiasme

Mede-organisator Jacqueline Rempt antwoordt dat de conferentie het startpunt is voor acties van de deelnemers: "Er leven hier concrete initiatieven van mensen met zeer uiteenlopende talenten en passies. Hun enthousiasme kan de innovatiemotor aan de praat krijgen. De overheid kan daarvan gebruikmaken." Rempt benadrukt dat de urgentie hoog is, alleen als Nederland in staat is kennis om te zetten in klinkende munt kunnen we het huidige hoge niveau behouden. De professionals merken dat de aantoonbare betrokkenheid van veel burgers en ondernemers niet zelden wordt ondergesneeuwd door gevestigde belangen en onduidelijke procedures.

 

Zero budget innovation

Het congres over innovatie kwam tot stand door de inzet van talloze mensen die passioneel met het onderwerp bezig zijn. Deze grote, onbetaalde inzet van burgers is illustratief en functioneel, omdat Nederland Kennisland het zeker ook moet hebben van sociale innovaties. Dat was een punt dat Herman Wijffels maakte, die de aanwezigen via video toesprak: "In een vergrijzende samenleving is alle talent nodig. De ‘Communities of Talents’ moeten volledig worden ontwikkeld en ingezet."

De aanwezigen deelden nieuwe ideeen met elkaar, maar er heerste ook de nodige scepsis. “Er is te weinig bewijs dat publiek geld dat nu aan innovatie wordt uitgegeven, inderdaad winstgevende bedrijvigheid oplevert,” aldus co-organisator Nico Schouten.


Vervolg

De LinkedIn groep Community of Talents gaat de formateur om politieke steun vragen omdat de aanbeveling complementair met een krimpende en productievere overheid en herstel van de economische groei.


Community of Talents innovatie event

Het congres op 1 juli 2010 vond plaats in Het Buitenhuis te Den Haag. De organisatie van het evenement lag in handen van vrijwilligers uit de Community of Talents .

Over Community of Talents

Community of Talents

De community voor de co-creatie van het Nederlandse innovatiebeleid en het gezamenlijk initiëren en uitvoeren van concrete innovatieprojecten. Community of Talents (CoT) is een online netwerk met ruim 4300 leden actief op diverse “sociale platforms” zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Tumblr. In 2008 op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken opgericht met het doel in co-creatie innovatiebeleid te maken via internet. Er is een toenemende druk om waarde te creëren.

Ambitie

De ambitie verschuift naar samenwerken in concrete trajecten. Ideeën en technologieën worden daadwerkelijk omgezet in producten en diensten die succesvol vermarkt kunnen worden. De maatschappelijke uitdagingen vandaag de dag zijn enorm en de economie hapert. De economische crisis noopt tot bezuinigen. De overheid trekt zich terug. Juist nu zijn er legio kansen voor innovatieve ondernemers die daar oplossingen voor ontwikkelen. Daar zijn verrassende partnerschappen voor nodig die op het snijvlak tussen bedrijven, onderzoek, technologie, overheid en maatschappelijke organisaties nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

De Community of Talents is gericht op het wegnemen van barrières voor innovatie en het stimuleren van innovatief ondernemerschap dwars door sectoren heen door het mobiliseren van de ruim 4300 talenten die zich vanuit het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen inmiddels hebben aangesloten. In toenemende mate worden naast hoogwaardige discussies via internet ook bijeenkomsten georganiseerd.

Slimmer samenwerken

Juist het samenbrengen van diverse ‘talenten’ leidt tot onverwachte combinaties en samenwerkingsverbanden die kunnen leiden tot doorbraken. Met CoT is een omgeving ontstaan waar alle stakeholders elkaar kunnen ontmoeten, hun stem kunnen laten horen en slimmer kunnen samenwerken. Het Innovatie Event wordt jaarlijks gerealiseerd door een enthousiaste 'CoTcrew' van leden en vrijwilligers aangesloten bij deze groep.  

berichten